VŠEOBECNÉ OBCHODNÉ PODMIENKY

1. Všeobecné ustanovenia

1.1 Tieto Všeobecné obchodné podmienky (ďalej len „VOP“) platia pre nákup služieb a produktov cez webové rozhranie aroma-explorer.sk a upravujú zmluvné vzťahy, ktoré vzniknú medzi predávajúcim a kupujúcim uzatvorením kúpnej zmluvy.

1.2 Predávajúcim sa rozumie spoločnosť ELUMA Group s.r.o., Gerlachovská 867/12, 04001 Košice, IČO: 46364544, DIČ: 2023358326, IČ DPH: SK2023358326, zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Košice I, Oddiel: Sro, Vložka číslo: 28455/V. Kontaktná osoba: RNDr. Mária Piknová, PhD., tel. 0907 593 786.

1.3 Kupujúcim je každá osoba (fyzická alebo právnická), ktorá vyplnila a odoslala objednávku prostredníctvom webovej stránky predávajúceho, obdržala emailové oznámenie o prijatí objednávky a uhradila kúpnu cenu. Kupujúcim je tiež každá osoba, ktorá zadala objednávku telefonicky, alebo zaslaním emailu a emailom potvrdila akceptovanie cenovej ponuky predávajúceho a VOP.

2. Predmet kúpnej zmluvy

2.1 Predmetom kúpnej zmluvy sú služby a online produkty, ktoré predávajúci poskytuje v písomnej, telefonickej, on-line forme (email a obdobné prostriedky elektronickej komunikácie) alebo prostredníctvom osobného stretnutia. Tieto služby sú vzdelávacími a alternatívnymi poradenskými a konzultačnými metódami.

2.2 Poskytované služby a produkty slúžia na zvýšenie informovanosti a v žiadnom prípade nenahrádzajú odbornú lekársku starostlivosť. Odoslaním objednávkového formulára kupujúci berie na vedomie, že si je plne vedomý, že on sám je zodpovedný za svoj zdravotný stav, a že je jeho povinnosťou vyhľadať lekársku starostlivosť v prípade potreby.

3. Objednávka, storno objednávky a uzatvorenie kúpnej zmluvy

3.1 Objednávka služieb a online produktov sa realizuje prostriedkami komunikácie na diaľku, napr. vyplnením objednávkového formulára na internetovej stránke www.aroma-explorer.sk, e-mailom, alebo využitím obdobných komunikačných prostriedkov.

3.2  Elektronická objednávka sa považuje za návrh kúpno-predajnej zmluvy.

3.3 O prijatí objednávky bude kupujúci informovaný písomne na ním uvedenú e-mailovú adresu. Doručením potvrdenia o prijatí objednávky na e-mailovú adresu kupujúceho sa kúpno-predajná zmluva považuje za uzatvorenú.

3.4 Kúpno-predajná zmluva je záväzná pre obe zúčastnené strany. Predávajúci sa zaväzuje sprostredkovať kupujúcemu objednané služby alebo online produkty a kupujúci je povinný zaplatiť dohodnutú kúpnu cenu.

3.5 Objednávku možno zrušiť do okamihu obdržania potvrdenia objednávky predávajúcim, a to buď telefonicky alebo e-mailom na adresu eluma@elumagroup.sk. V prípade storna objednávky predávajúci neúčtuje kupujúcemu žiadne poplatky súvisiace so zrušením objednávky. Ak kupujúci zaplatil predávajúcemu kúpnu cenu alebo jej časť v čase do zrušenia objednávky, predávajúci vráti už zaplatenú kúpnu cenu alebo jej časť v lehote 3 pracovných dní od zrušenia objednávky.

3.6 Kúpna zmluva sa uzatvára na dobu určitú a zaniká splnením záväzkov predávajúceho a kupujúceho.

4. Kúpna cena a platobné podmienky

4.1 Ak nie je medzi zmluvnými stranami výslovne dohodnuté inak, predávajúci poskytne kupujúcemu službu alebo produkt až po úplnom zaplatení dohodnutej kúpnej ceny.

4.2 Na základe objednávky vystaví predávajúci kupujúcemu zálohovú faktúru, ktorá musí byť uhradená pred dodaním služby. Táto zálohová faktúra bude odoslaná e-mailom na adresu kupujúceho.

4.3 Zálohová faktúra musí byť uhradená jednorázovo, bezhotovostným prevodom alebo vkladom na účet predávajúceho. Splatnosť faktúry je 7 kalendárnych dní od vystavenia.

4.4 Na základe prijatej platby vystaví predávajúci kupujúcemu daňový doklad – faktúru. Faktúra bude zaslaná kupujúcemu na elektronickú adresu uvedenú v objednávke do 3 dní od prijatia úhrady.

4.4 Základným platidlom je mena euro (€).

4.5 Predávajúci je platca DPH.

5. Dodanie služby

5.1 Termín dodania poradenských a konzultačných služieb sa stanovuje individuálne, na základe dohody medzi predávajúcim a kupujúcim (vopred, pred uzatvorením kúpno-predajnej zmluvy).

5.2 V prípade online produktov je termín dodania prístupových údajov ku kurzom do 24 hodín od pripísania platby za kurz na účet predávajúceho.

5.3 Termín dodania služby pri skupinových akciách je uvedený v objednávkovom formulári (resp. prihláške). Vyplnením tohto formulára sa kupujúci zaväzuje zúčastniť tohto termínu. 

6. Odstúpenie od zmluvy

6.1 Kupujúci má právo odstúpiť od kúpnej zmluvy online produktov bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní od doručenia prístupových údajov k online kurzu.

6.2 Odstúpenie od zmluvy môže kupujúci uplatniť v listinnej podobe na adresu ELUMA Group s.r.o., Janovík 21, 08203 Lemešany alebo e-mailom na eluma@elumagroup.sk formou prehlásenia, že od zmluvy odstupuje, a s priložením kópie faktúry/ daňového dokladu.

6.3 Kupujúcemu bude zaslaný dobropis s čiastkou zodpovedajúcou kúpnej cene online kurzu. Čiastka bude vrátená najneskôr do 14 dní od doručenia oznámenia o odstúpení od zmluvy. Po odstúpení od zmluvy bude kupujúcemu zablokovaný prístup do členskej sekcie plateného online kurzu.

7. Reklamácie

7.1 Akékoľvek reklamácie a sťažnosti k uzatvorenej kúpnej zmluve alebo jej plneniu uplatňuje kupujúci  v listinnej podobe na adresu ELUMA Group s.r.o., Janovík 21, 08203 Lemešany alebo e-mailom na eluma@elumagroup.sk. V reklamácii je potrebné uviesť, čo je dôvodom reklamácie, resp. nespokojnosti.

7.2 Predávajúci bezodkladne po uplatnení reklamácie zašle kupujúcemu písomné potvrdenie o prijatí reklamácie  e-mailom na elektronickú adresu kupujúceho uvedenú v objednávke.

7.3 Predávajúci je povinný vybaviť reklamáciu ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Vybavenie reklamácie však nesmie trvať dlhšie ako 30 dní.

8. Alternatívne riešenie sporov

8.1 Ak kupujúci nie je spokojný so spôsobom, ktorým predávajúci vybavil jeho reklamáciu alebo ak sa domnieva, že predávajúci porušil jeho práva, má právo obrátiť sa na predávajúceho so žiadosťou o nápravu (e-mailom na eluma@elumagroup.sk).

8.2 Ak predávajúci odpovie na túto žiadosť zamietavo alebo na ňu neodpovie do 30 dní od jej odoslania, spotrebiteľ má právo podať návrh na začatie alternatívneho riešenia sporu subjektu alternatívneho riešenia sporov (ďalej len subjekt ARS) podľa zákona 391/2015 Z.z.  ARS subjektami sú orgány a oprávnené právnické osoby podľa §3 zákona 391/2015 Z.z. Návrh môže spotrebiteľ podať spôsobom určeným podľa §12 Zákona 391/2015 Z.z.

8.3 Spotrebiteľ môže podať sťažnosť aj prostredníctvom platformy alternatívneho riešenia sporov RSO, ktorá je dostupná online na http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm.

8.4 Alternatívne riešenie sporov môže využiť len spotrebiteľ – fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení spotrebiteľskej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej podnikateľskej činnosti, zamestnania alebo povolania. Alternatívne riešenie sporov sa týka len sporu medzi spotrebiteľom a predávajúcim, vyplývajúceho zo spotrebiteľskej zmluvy alebo súvisiaceho so spotrebiteľskou zmluvou. Alternatívne riešenie sporov sa týka len zmlúv uzatvorených na diaľku. Alternatívne riešenie sporov sa netýka sporov, kde hodnota sporu neprevyšuje sumu 20 EUR. Subjekt ARS môže od spotrebiteľa požadovať úhradu poplatku za začatie alternatívneho riešenia sporu maximálne do výšky 5 EUR s DPH.

9. Záverečné ustanovenia

9.1 Všetky právne vzťahy medzi zmluvnými stranami, ako aj vzťahy neupravené týmito VOP sa spravujú právnym poriadkom Slovenskej republiky, predovšetkým zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, zákonom č. 250/2007 Z. z. o ochrane spotrebiteľa a zákonom č. 102/2014 Z. z. o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo uzavretej mimo prevádzkových priestorov predávajúceho.    

9.2 Orgánom dozoru je Inšpektorát SOI pre Košický kraj, Vrátna č. 3, 043 79 Košice 1, tel. č. : 055/6220 781, fax. č.: 055/ 6224 547, ke@soi.sk.

9.3 Tieto VOP sú platné od 1.3.2018.

Kontakt: RNDr. Mária Piknová, PhD.,

e-mail: eluma@elumagroup.sk, telefón: +421 907 593 786 (Pon-Pia: 9.00-14.00 h)